Att tänka matematiskt

Det är enklare att tänka matematiskt än vad de flesta tror. Att använda sig av olika problemlösningsstrategier och ständigt träna hjärnan är en av nycklarna till att öppna matematikens magiska värld. Läs mer här.

Många matematiker anser att det inte finns några specifika mallar att följa och att problemlösning sällan handlar om en tillrättalagd process. Istället bör man ställa sig ett antal naturliga frågor som hjälper till att utveckla både problemlösningsförmåga och matematisk förståelse.

Huvudfrågor

För det första måste man ringa in problemet och fokusera på vad som är obekant och vad som söks när det gäller själva problemet. För att svara på frågan om vad som är obekant måste man titta på den information som finns till hands. Här analyserar man kända villkor för att se om de är tillräckliga för att besvara det som ännu inte är känt. Därefter kan man börja planera en lösning. När man arbetar med planering och problemlösning är det alltid bra att ha tillgång till kalendrar eller planeringstavlor som tydligt synliggör såväl problemformulering som lösningsfokusering.

Att tänka högt och skriva ner sina frågor kring problemet eller uppgiften som ska lösas är viktigt. Språk och matematik hänger ihop och utvecklar det matematiska tänkandet. När man närmar sig lösningen på problemet och har utarbetat ett lösningsförslag måste man kontrollera svaret och leta efter andra möjliga lösningar.

Kommunikation

Att kommunicera matematik kan låta abstrakt och märkligt, men för att utveckla förmågan att lösa problem behöver man kunna resonera kring dem. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt lära sig att prata om matematik och använda matematiska begrepp för att förstå sin omvärld. Kunskapen utvecklas dessutom när den både formuleras och skrivs. Problemlösning handlar med andra ord om att träna sig i logiskt tänkande för att förstå hur allting hänger ihop.

farben-basic