Matte och utbildningar

Matte är ett ämnesområde som förekommer i undervisningen inom utbildningar över hela världen, detta oavsett vilken kontinent eller världsdel man befinner sig i. I Sverige ingår matematik i kursplanerna för de allra minsta likväl som i vuxenutbildningar. Enligt Skolverket betraktas matte som ett prioriterat utvecklingsområde inom landet.

Redan i förskolan (för barn 1 – 6 år) och förskoleklasser (för sexåringar) introduceras matte med hjälp av olika aktiviteter och lekar. Tanken är att barnen ska fundera på till exempel räkneord och ordningstal samt geometriska figurer såsom cirklar, kvadrater och trianglar. Så småningom lär de sig lägesbegrepp, motsatser, likheter och att lösa problem samt att addera och subtrahera. Både förskolan och förskoleklasser är frivilliga, men när barnen är sju år och börjar grundskolan så är det obligatoriskt, det vill säga alla har skolplikt från årskurs ett till nio. Barn mellan 6 – 13 år kan vara på så kallade fritidshem efter skoldagens slut, men det är frivilligt. Matematik är ett prioriterat ämne i grundskolan och vad gäller fritidshemmens verksamhet är de till för att stödja och stimulera elevernas utveckling inom flera områden, bland annat matematik. Samiska barn kan gå i sameskolan i årskurs ett till sex, men det är ingen skillnad jämfört med grundskolan vad gäller matematikens betydelse.

Barn som har någon utvecklingsstörning kan istället för grundskolan gå i grundsärskolan, vilken erbjuder en mer individuellt anpassad utbildning utifrån respektive barns behov och förutsättningar. Matte är dock lika viktigt i grundsärskolan som i grundskolan, enda skillnaden är att man tar mer hänsyn till varje barns inlärningsförmåga.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivillig, men den som väljer att plugga vidare efter nian kommer att märka att matte är viktigt även på gymnasienivå. Oavsett valet av utbildning så ingår undervisning i matematik i någon form. Alla elever ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem, att förstå matematikens betydelse i olika samhälleliga och individuella sammanhang samt att använda matematik i olika situationer, inte minst yrkesrelaterade sådana.

Efter gymnasiet finns det många möjligheter att läsa vidare och förkovra sig än mer i matematik generellt och/eller att specialisera sig på något av alla de delområden som finns att välja mellan. Den som vill satsa på matematik och högre utbildning och sedermera forskarutbildning kan med fördel söka sig till tekniskt inriktade högskolor och universitet, till exempel Kungliga Tekniska högskolan, KTH där matematik är ett prioriterat ämne oavsett vilken utbildning man väljer.

farben-basic