Vad är matte?

 

Matematik eller matte som man säger till vardags förknippas nog huvudsakligen, av gemene man, med räknelära (aritmetik) och de fyra fundamentala räknesätten: addition, subtraktion, division och multiplikation. Men, matte är så mycket mer, matematik som ämnesområde är en generell och abstrakt vetenskap rörande problemlösning och utveckling av metoder.

Ordet matematik kommer från grekiskans mathemata (Μαθηματικά), vilket betyder “vad som lärs”, innebörden kan vara mer eller mindre generell. Matematiken har varit känd bland människor i åtminstone 4000 år och tillämpas inom många olika områden, till exempel inom naturvetenskapliga ämnen. Det är detta som gör att man säger att matematik är en generell vetenskap. Det abstrakta i definitionen har att göra med ursprunget till de konkreta problem man försöker lösa med hjälp av matematik, det vill säga matematiken har inte direkt med problemens konkreta ursprung att göra. Man kan ägna sig åt ren matematik och matematikfilosofi, likväl som tillämpad sådan. Det finns flera olika inriktningar av mer filosofisk karaktär, vilka alla handlar om vad matematik egentligen är.

Räknelära – matematikens ursprungliga form

Inom matematiken finns flera olika delområden och räknelära är ett av dem. Räknelära och sådant som har med räknande att göra kallas också för aritmetik. Även detta ord har sitt ursprung i grekiskan och ordet för räknekonst, arithmetike. Aritmetik betraktas som matematikens mest ursprungliga form. Här ingår det mesta som har med tal och talens egenskaper att göra, allt från hur man skriver olika tal till hur de fungerar i de fyra räknesätten. Förutom de fundamentala räknesätten inkluderar aritmetik: logaritmer, potenser, procenträkning och rotutdragning.

I det följande listas några andra exempel på delområden inom matematikens värld.

  • Talteori, även kallat högre aritmetik. Inom området behandlas heltalen och dess avancerade egenskaper.
  • Diskret matematik eller heltalsmatematik lägger också fokus på heltal och till exempel kombinatorik.
  • Geometri tillhör precis som talteori en av de första disciplinerna inom matematiken. Den som studerar geometri intresserar sig för figurer och dess egenskaper i ett rum och/eller rumsliga strukturer.
  • Topologi är ett delområde som blivit allt mer betydelsefullt. Man studerar rumsliga strukturer men lägger ingen vikt vid avstånd, bara objektens form.
  • Algebra kallas i folkmun för bokstavsräkning och kan sägas vara en utökning och generalisering av aritmetik. Namnet betyder koppling eller återförening.
  • Matematisk analys, vilket enkelt uttryckt går ut på att mäta och studera förändringar.
  • Sannolikhetsteori och statistik är nära sammankopplade, man kan säga att sannolikhetsteori har spelat en stor roll för utvecklingen av statistiken och dess mått. Inom sannolikhetsteori används slumpmodeller och sannolikheter för att prognostisera utfall. Man har full koll på allt runt omkring och alla försök kan upprepas, detta är inte fallet med statistik. Inom statistiken samlar man in data från observationer och/eller experiment, därefter sker bearbetning och analys av det insamlade materialet och det är på basis av det man sedan kan prognostisera.

Det kan låta svårt, krångligt och trist, men det behöver det inte alls vara. Läs mer och upptäck hur roligt det kan vara med matte!

farben-basic